Molder

我是一名极乐教教徒!!!

巴特福来尔

(ಡωಡ)


蝴蝶的色泽越鲜艳,毒性越强


是今年的第一张画!!!

明白了为何存活下来的意义。

         .       .                         

56563656365771753

           .       .           .

3365636563655*71

         .       .                  

56563656365771753

         .

33671       

       .

33617


2267766


5*5*5*5*

   

我当然是爱着你的。我手还没好啊!!!
(๑ १д१)<

不能画线稿真痛苦啊!

补一下,都是ink

剩下的以后再说